Civile sager, strafferetlige sager og andre juridiske aktiviteter

RettighedsAlliancen fører flere principsager for medlemmerne, da vi arbejder målrettetmed at tilføre retssystemet viden og praksis i forbindelse med at håndhæve digitalt. Det erfordi den overordnede målsætning er, at det med tiden skal være politiet, der håndhæverpiratkopiering. Derfor tester og udvikler vi restpraksis i forbindelse med udvalgte sager, ogigennem de seneste 10 år har vi været med til at udvikle den civile retspraksis via demange retssager, der er blevet ført. Derfor har vi nu flyttet fokus fra den civile praksisover på den strafferetlige praksis for, at vi i fællesskab med politiet kan udvikle rammer ogværktøjer for håndhævelse i deres strafferetlige rammer.

I dag er strafferetten i praksis forældet, og de danske myndigheder kan fortsat kunhåndtere sager, som man gjorde det før internettets tid. Det resulterer i et total fravær afpoliti på internettet, da de i dag kun handler, hvis der er tale om et .dk-domæne eller endansk bagmand bosiddende i Danmark. Da danske virksomheder er udfordret af cloudkriminelle,efterlader det et erhvervsdanmark blødende og ubeskyttet. Det samme gælderfor de danske borgere, som i stigende grad oplever det på egen krop. Der er et kæmpebehov for, at anklagemyndigheden gør det samme arbejde, som er sket inden for detcivilretslige område, hvor rammerne gennem udvikling af praksis er blevet tilpasset til dendigitale udfordring.

På det område lykkedes vi ikke i 2015 med at få Anklagemyndigheden til at levere i forholdtil det aftalte ambitionsniveau, og derfor går vi nu målrettet efter at få synliggjortproblematikken. (Læs mere under punktet om Politisager og Rigsadvokatens initiativer).

 

Skærmbillede 2016-06-03 kl. 10.30.31

Popcorn Time

Som led i arbejdet med at udfordre og dermed udvikle den strafferetlige retspraksis,anmeldte vi pirattjenesten Popcorn Time til politiet i foråret 2015. I den forbindelse har vistillet omfattende tekniske analyser, efterforskning og viden til rådighed, har holdt mødermed MPAs specialister og digitale nørder og sørget for at stille alt til rådighed for Bagmandspolitiet. Det har vi gjort fordi, feltet er så komplekst og vanskeligt at navigere i,at man har brug for tilgang til verdens bedste specialister, hvilket vi har via vores netværk.

I forbindelse med et møde hos Statsadvokaten og senere på et møde i Kulturministeriet fikvi bekræftet, at sagen vedrørende Popcorn Time også var en prioriteret sag hos Bagmandspolitiet.

Popcorn Time er en vigtig principsag, fordi den indeholder mange juridiske udfordringer og dermed også udviklingsområder, som, hvis de afprøves juridisk og teknisk, kan gøre atman fra dansk side kan obstruere brugen af den type tjenester.

I august 2015 ransagede politiet to hjemmeadresser tilhørende to danske bagmænd, somstod bag www.popcorntime.dk og www.popcorn-time.dk. De to mænd brugtehjemmesiderne til at markedsføre Popcorn Time-tjenesten, agerede brugersupport, linkedetil programmerne og stillede dem dermed til rådighed for brugere. Alt sammen med detformål, forklarede de selv, at tjene penge på bannerannoncer. Det principielle i denne sager, om de to bagmænd kan dømmes et strafferetligt ansvar for medvirken tilophavsretskrænkelser. Sagen er stadig under efterforskning.

Det danske politis indsats i forhold til .dk-hjemmesiderne er blevet bemærket andre stederog således har man for nylig i Norge på tilsvarende måde blokeret for helt tilsvarendenorske hjemmesider.

Skærmbillede 2016-06-03 kl. 10.35.03

Nxtgn

I 2015 stod RettighedsAlliancen bag lukningen af det populære danske fildelingsnetværkNXTGN via en anmeldelse til politiet, baseret på flere års efterforskning. NXTGN er etlukket netværk, der mest bruges til at distribuere film. Det er Danmarks største lukkedepiratnetværk, og havde cirka 50.000 aktive brugere. Det var blandt andet her de flestedanske premierefilm blev uploadet, inden de udkom lovligt. Herfra blev de spredt de tilåbne piratplatforme, der lever af annonceindtægter.

Det krævede en invitation at komme med i NXTGN, ligesom man skulle overholde nogleregler for at være med. For eksempel skulle man deltage aktivt i distributionen ved atuploade film til netværket. Der var også sikkerhedsregler, brugerne skulle overholde,nemlig at man ikke måtte opgive sit rigtige navn, og at man brugte en såkaldt VPN-forbindelsetil at sløre sine spor.

Vi har længe haft viden om, hvem der stod bag tjenesten, og hvem, der er nøglepersoner,og har samlet bevismateriale ind, der dokumenterer de mange ulovligheder. Det er altsammen overleveret til politiet, som har foretaget deres egen efterforskning, og som haridentificeret de vigtigste personer.Sagen er under efterforskning.

Designsager

I 2015 anmeldte vi tre sites, der sælger kopi-designermøbler til politiet med henblik på atteste, om vi kan opnå en strafferetlig blokering af disse sites, altså om politiet har hjemmel til at blokere. Den sag verserer stadigvæk, og langsommeligheden skyldes, at detforudsætter nytænkning og afprøvning i form af sager. Hvis det lykkedes anklagemyndigheden at blokere for ulovlige hjemmesider, som vi allerede kan civilretligt,får de – og dermed vi – et nyt meget vigtigt værktøj til at bekæmpe kriminelle på nettet.

Invertu

Invertu var et dansk design kopi site, med tre danske bagmand. I 2014 beslaglagdepolitiet 350 europaller med kopimøbler i forbindelse med en aktion mod deres lager.Retssagen mod de tre bagmænd stod på i 2015 og var den ene sag, som bagmandspolitietsluttede i 2015. De to ejere fik hver ét års betinget fængsel, mens bogholderen fik et halvtårs betinget fængsel. I forbindelse med retssagen drøftede vi forlig på rettighedshavernesvegne. De skal alle tre betale erstatning til rettighedsejerne, et beløb som var blevet forligtinden retssagen. Dommeren sagde under retsmødet, at dette er en af de hårdeste domme,han kender til, men at det også er en meget grov krænkelse.

Designers Revolt – Sverige

Sagen mod bagmanden til Designers Revolt blev overdraget til den svenskeRettighedsAlliansen, som står for at indtale de danske rettighedshaveres erstatningskravog samarbejdet med den svenske anklagemyndighed. Ransagningen af et lager i en by lidtuden for Stockholm førte til, at politiet beslaglagde et kæmpemæssigt omfang afkopivarer, og politiets udredninger har siden vist, at der er solgt kopivarer for mangemillioner svenske kroner. Vi står bag et stort koordineringsarbejde mellem voresmedlemmer og den svenske RettighedsAlliansen, og vi forventer, at retssagen vil forløbe isommeren 2016 over to uger.

Lendstudy og Mr. Copy

I 2015 fortsatte begge straffesager ved politiet. På baggrund af vores anmeldelse samtpolitiets ransagning og efterforskning, er der rejst sigtelse mod tre bagmænd, der står bagLendstudy. Lendstudy var en hjemmeside, hvor man mod betaling af et månedligtabonnement kunne downloade alle de lærebøger, man ønskede. Lendstudy blev lukket afpolitiet, domænet beslaglagt, og i 2015 pågik politiets undersøgelser af bevismateriale ogsagsforberedelse. Vi forventer, at sagen vil komme for retten i 2016. Ligeledes foretogpolitiet undersøgelser og sagsforberedelser i Mr. Copy-sagen. Mr. Copy er både en fysiskog onlinebutik, der sælger piratlærebøger. Til trods for, at bagmanden tidligere er blevetdømt en fængselsdom for piratdistribution, fortsætter salget. Vi har derfor foretaget en nyanmeldelse, som politiet i øjeblikket behandler. I denne omgang har vi drøftet medpolitiet, at der også skal gøres en præventiv indsats målrettet de studerende som køberkopilærebøger hos ham, for at de dermed får af vide, at det er ulovligt at købe bøger i piratbutikken.

Skærmbillede 2016-06-03 kl. 10.35.41

Blokeringer

I 2015 har vi blokeret for 33 ulovlige sites + en række mirror sites. Mirror sites erpirattjenesternes modangreb på blokeringerne. Når man DNS blokerer, blokerer man fortjenestens navn. Derfor opstår der en spejling af de samme tjenester bare med et nytnavn – derfor navnet mirror site

Derfor har vi i fællesskab med telebranchen tilpasset aftalen til pirattjenesternes praksis,og det betyder, at alle teleselskaber blokerer de pågældende sites samt eventuelle mirrorsites. Alle teleselskaber bruger den samme meddelelse, hvor vi henviser til lovligeplatforme. Vi kan i dag blokere for 20-30 sites på én gang, og på den måde kanvi ”sværm-blokere”. Den seneste sværmblokering resulterede i et 40 pct.-fald ipiratkopiering af danske film på fildelingsnetværk.

Vi får ca. 1.500 besøg om dagen i gennemsnit fra blokerede hjemmesider til sharewithcare.dk. Dermed har vi ved med Sharewithcare.dk opnået et meget stærktmarkedsføringsværktøj til oplysning og til synliggørelse af lovlige tjenester, som vi kommer til at bygge videre på i 2016.

I 2015 førte vi to blokeringssager, som resulterede i blokering af 31 sites + mirror sites.Parallelt har designbranchen ført to sager om blokering af sites, der tilbyder kopidesignmøbler,og her har vi stået for implementering og samarbejdet med telebranchen.

I forbindelse med disse design-kopisites blokeringssager er der nu fastslået et vigtigtprincip om, at det er tjenesten, der er omfattet af blokeringsafgørelsen, og altså ikke blotdet aktuelle domænenavn, som tjenesten ligger på. På den måde har vi fået inkluderetmirror sites i blokeringsafgørelserne

Samtidig kan vi se, at effekten af de blokerede kopidesignsites er, at virksomhederne harsvært ved at klare sig økonomisk.

Vi forventer i 2016 at blokere for i alt ca. 100 sites/mirrorsites, deraf 20 kopidesign sites.

Nedtagninger

RettighedsAlliancen modtager hver dag henvendelser om at fjerne indhold fra Facebook,YouTube, cyberlocker-tjenester osv. Derfor er vi nu ved at udvikle onlineanmeldelsesformularer for at forenkle og ensarte processen.

I forhold til Facebook har vi udviklet en handlingsplan, hvor vi samtidig med at vi fjernerindholdsprodukter også oplyser om hvad der er lovligt/ulovligt og om muligt guiderbrugerne til, hvor de kan finde det lovlige indhold. Vi har i 2015 haft fem af sådanne sageri forhold til Facebook.

Medlemmerne af Producentforeningen har i stigende grad meldt sig til at bruge ContentIDfunktionenhos YouTube. Content ID sikrer, at film ikke kan uploades til tjenesten (læsmere under punktet om YouTube nedenfor). Det betyder, at man i dag ikke finder danskepremierefilm på YouTube. Derudover sørger vi for at fjerne film eller musikvideoer, nårmedlemmer beder os om det.

På filhosting-tjenester har vi fjernet 500 links.

Politisager og Rigsadvokatens initiativer

Rigsadvokaten lancerede i 2013 en række initiativer, der skulle styrke den strafferetligehåndhævelse af IPR. Det har ført til en række omstruktureringer, og aktiviteter, som ogsåblev fulgt op af evalueringer og dernæst en række nye initiativer i 2015.

Vi har i dag opnået

  • Centralisering af sager i Bagmandspolitiet
  • Specialistanklagere i kredsene, koordineret af Bagmandspolitiet
  • Udpegning af specialistefterforskere i kredsene og uddannelse fra NC3
  • Uddannelse af anklagere i IP og digital kriminalitet

 

Det betyder, at vi i dag har en organisering af politi og anklagemyndighed, der givermening i forhold til at opbygge kompetencer og ekspertiser inden for dette område.Desværre har det ikke haft den effekt, at sagerne bliver håndteret eller at håndhævelsenbliver udviklet.

Vi har anmeldt prioriterede sager, og vi har samarbejdet med anklagemyndigheden ogpolitiets efterforskere om at få sagerne håndteret. Vi har stillet os selv og vores netværk tilrådighed for at uddanne og udvikle anklagemyndigheden. Vi kan i dag konstatere, at detønskede resultat ikke er opnået, og derfor er vi nu i fuld gang med at påpegeproblematikken, som vi målretter anklagemyndigheden. Kritikken går primært på, atanklagemyndigheden ikke prioriterer kvalitative mål herunder udvikling af jura oghåndhævelsesværktøjer, der er en forudsætning for at håndtere digitale sager. Detbetyder at politiets efterforskere, andre myndigheder, Det Kriminalpræventive Råd, skolerog hele erhvervsdanmark (via Dialogforum-hensigtserklæringen) står klar i startboksen forat gøre en indsats for dæmme op for digital kriminalitet, men holdes tilbage, fordi der ikkefra anklagemyndigheden bliver sendt tydelige signaler om, hvad der er lovlig og ulovligt påinternettet.

Derfor sætter vi i 2016 fokus på anklagemyndighedens helt centrale rolle i håndteringen afdigital kriminalitet.

Skærmbillede 2016-06-03 kl. 10.35.59

Vi har anmeldt 11 nye sager til politiet i 2015 og har fulgt op på de 40 anmeldelser, der pt.verserer hos politiet. I 2015 blev der afsluttet otte sager hos politiet, hvoraf seks sluttedemed dom i bødestørrelse mens Invertu-sagen gav fængselsstraffe, og to sluttede ved atpolitiet opgav at rejse tiltale.