Code of Conduct

Code of Conduct for håndtering af afgørelser om blokering af adgang til tjenester, der krænker immaterielle rettigheder

Teleindustriens medlemmer har efter opfordring fra Kulturministeriet og som led i en række tiltag for at mindske omfanget af rettighedskrænkelser på internettet vedtaget denne ‘Code of Conduct’ (CoC), der sigter mod at forenkle og effektivisere implementering af afgørelser om DNS-blokering. Med ‘afgørelse’ forstås i denne CoC afgørelser om blokering rettet mod en internetudbyder (ISP), truffet af en myndighed, f.eks. en domstol, baseret på specifik lovgivning.

Aftalen omfatter et Anneks, der mere detaljeret beskriver proceduren, som er fastlagt i CoC; dette Anneks er af hensyn til opnåelse af aftalens formål ikke offentliggjort.

CoC har som formål at sikre, at afgørelser om blokering af hjemmesider rettet mod ét TI-medlem (eller eventuelt anden i Danmark hjemmehørende ISP), via TI i en one-stop-shop-procedure implementeres inden 7 arbejdsdage af TI-medlemmer, herunder medlemmernes datterselskaber og andre tilknyttede virksomheder. De enkelte trin i denne one-stop-shop-procedure er beskrevet i Annekset, som er undtaget offentliggørelse.

Udgangspunktet er således, at en rettighedshaver, repræsenteret ved RettighedsAlliancen, går til domstolene/myndighederne med påstand om blokering af en konkret hjemmeside eller en tjeneste med tilhørende hjemmeside(-r), eksempelvis pga. en rettighedskrænkelse. I den forbindelse dækker hver af de involverede kun egne omkostninger.

Såfremt en domstol/relevant myndighed tager påstanden til følge og meddeler pålæg om blokering over for et udvalgt TI-medlem (eller anden dansk ISP), videreformidler RettighedsAlliancen denne afgørelse til TI’s Sekretariat. TI vil så umiddelbart derefter videreformidle afgørelsen til TI-medlemmer, der på den baggrund vil iværksætte DNS- blokeringer af hjemmesideadresser, som udpeget og formidlet af RettighedsAlliancen, snarest muligt og senest 7 arbejdsdage, efter at TI har fået videreformidlet henvendelsen fra RettighedsAlliancen.

ISP’erne foretager ikke nogen egen vurdering af, hvorvidt de pågældende DNS-adresser er omfattet af domstols-/myndighedsafgørelsen.

Kommunikationen på de spærrede hjemmesider vil være baseret på og henvise til den platform, som er udviklet i samarbejde mellem Forbrugerrådet, Kulturministeriet, TI og RettighedsAlliancen i regi af den fælles indsats med navnet Share With Care (www.sharewithcare.dk).

Ligeledes indebærer denne CoC, at når hjemmesideadresser, der giver adgang til en tjeneste, er DNS-blokeret på grundlag af en afgørelse, som beskrevet ovenfor, vil TI-medlemmer blokere for yderligere hjemmesideadresser, såfremt rettighedshaver, repræsenteret ved RettighedsAlliancen, indestår for, at disse hjemmesideadresser ligeledes giver adgang til den tjeneste, som er omfattet af den forudgående domstols-/myndighedsafgørelse. En sådan blokering forudsætter, at RettighedsAlliancen direkte og skriftligt accepterer i alle henseender, der er relateret til blokeringen, at holde ISP-udbyder(ne) økonomisk skadesløse, f.eks. hvis blokeringen af de yderligere hjemmesideadresser medfører søgsmål, og hvis der f.eks. gøres erstatningskrav gældende over for ISP-udbyder(ne). RettighedsAlliancen påtager sig samtidig at stå for den fulde sagshåndtering og kommunikation i forbindelse hermed.

RettighedsAlliancen påtager sig at opdage og monitorere, hvilke hjemmesideadresser, der giver adgang til en tjeneste, som er omfattet af en afgørelse. RettighedsAlliancen påtager sig samtidig at give Teleindustrien udtrykkelig meddelelse om, hvilke hjemmesideadresser, der skal blokeres i henhold til en domstols- eller myndighedsafgørelse og i henhold til denne aftale.

Denne CoC er en frivillig aftale mellem TIs medlemmer og RettighedsAlliancen. CoC afskærer ikke et TI-medlem fra at forbeholde sig ret til separat at prøve sagen, hvis det findes påkrævet af særlige årsager. TI kan ikke holdes ansvarlig for, i hvilket omfang medlemmer lever op til aftalen.

CoC er indgået som en frivillig aftale med henblik på under nugældende lovgivning af fremme retshåndhævelse; aftalen vil i tilfælde af ændrede forudsætninger blive revideret eller ophævet.

Teleindustrien (TI)

RettighedsAlliancen

Senest revideret 12. december 2016

For English version – click here.

——-

I november 2019 blev der ligeledes indgået et Code of Conduct mellem RettighedsAlliancen og Forenede Danske Antenneanlæg (FDA), som kan læses her.