Foto: Diana Akhmetianova

Kulturministerens svar på henvendelse fra Forbrugerrådet

feb 14, 2012 | Analyse

14. februar 2012
  1. februar 2012

Folketingets Kulturudvalg har den 26. januar 2012, efter ønske fra Stine Brix (EL), stillet mig følgende spørgsmål, nr. 44 (Alm. del), som jeg hermed skal besvare.

Spørgsmål:

Vil ministeren kommentere henvendelsen fra Forbrugerrådet, jf. KUU alm. Del – bilag 90 om alternativer til brevmodellen.

Svar:

Der er bred enighed om, at ulovlig udnyttelse af ophavsretsligt beskyttet materiale på internettet (piratkopiering) er et udbredt fænomen i både Danmark og resten af verden.

I 2009 blev der derfor nedsat et bredt sammensat udvalg om ophavsrettigheder på internettet, som bl.a. skulle se på initiativer, der kan bidrage til en styrket håndhævelse af ophavsrettigheder på internettet, samt skabe bedre grobund for udviklingen af bådeeksisterende og nye forretningsmodeller/lovlige tjenester med kreativt indhold. I udvalget var der bl.a. deltagelse af repræsentanter for rettighedshaverne og internetudbyderne, Musikzonen, der er en landsdækkende netværksorganisation skabt af den danske musikbranche, samt Forbrugerrådet.

Udvalget havde særlig fokus på retssikkerheden – både borgernes retssikkerhed i form af beskyttelse af personoplysninger m.v. samt rettighedshavernes retssikkerhed i form af en effektiv beskyttelse og håndhævelse af deres ophavsrettigheder. Det var væsentligt for udvalget, at eventuelle initiativer ikke indebærer, at forbrugernes internetforbindelser lukkes eller suspenderes uden en forudgående domstolsprøvelse

Det fremgår af udvalgets rapport, at udvalget overvejede flere forskellige initiativer, som kan bidrage til at løse problemet med piratkopiering, herunder initiativer nævnt i Forbrugerrådets henvendelse til Kulturudvalget. På baggrund af disse overvejelser anbefalede udvalget bl.a. en effektiv håndhævelse, information, udbredelse af lovlige for-retningsmodeller samt indførelse af en brevmodel.

Lovlige forretningsmodeller

Udvalgets arbejde viste, at lovlige forretningsmodeller med kreativt indhold er inde i en rivende udvikling, og at der konstant opstår nye tjenester, som giver forbrugerne mulighed for let og billigt at få adgang til musik, film, litteratur m.v. Denne udvikling er efter udvalgets opfattelse et vigtigt element i bekæmpelsen af piratkopiering på internettet. Udvalget opfordrede derfor til, at de relevante aktører – herunder offentlige myndigheder, rettighedshavere og de øvrige markedsaktører – fortsat har et skærpet fokus på at udvikle og udbrede nye forretningsmodeller og lovlige tjenester.

Informationsindsats og en brevmodel

Det var samtidig udvalgets opfattelse, at udviklingen af lovlige forretningsmodeller ikke bør stå alene i bekæmpelse af piratkopiering, og at der er behov for en øget informationsindsats om, hvad der er lovlig og ulovlig adfærd på internettet. Et flertal i udvalget anbefalede, at der indføres en såkaldt brevmodel, hvor der udsendes målrettet information til forbrugere, hvis internetforbindelse anvendes til krænkelser af ophavsretten, kan være et supplement til de øvrige virkemidler.

Der var i udvalget bred opbakning til anbefalingen af en brevmodel, kun Forbrugerrådet var imod. Parterne lagde i deres anbefaling vægt på, at modellen er baseret på den lovlige overvågning, som rettighedshaverne allerede foretager i dag, og som er godkendt af Datatilsynet. Brevmodellen indebærer derfor ikke yderligere overvågning eller kontrol af internetabonnenternes adfærd på internettet.

Forbrugerrådets henvendelse til Kulturudvalget

Det er vigtigt, at alle relevante parter deltager i bekæmpelsen af piratkopiering på internettet, og at der er bred opbakning til eventuelle fremtidige initiativer. Jeg er derfor glad for, at Forbrugerrådet i sin henvendelse til Kulturudvalget synes at tilkendegive, at man ønsker at bidrage til denne indsats.

Jeg er enig med Forbrugerrådet i, at udviklingen og udbredelsen af nye forretningsmodeller og lovlige tjenester for kreativt materiale er et vigtigt element i indsatsen mod piratkopiering på internettet, hvilket er helt på linje med udvalgets anbefaling. Det er også min opfattelse, at branchens målsætning er at sikre brugerne lovlig adgang til så meget kreativt materiale som muligt, herunder på internettet. Det mener jeg bl.a. kom til udtryk i forbindelse med ekspertmødet i Kulturudvalget den 18. januar 2012.

Som jeg forstår Forbrugerrådets henvendelse, deler Forbrugerrådet udvalgets opfattelse af, at udviklingen og udbredelsen af lovlige services ikke bør stå alene. Forbrugerrådet nævner behovet for en informationsindsats, hvilket også er en del af udvalgets anbefaling, og som jeg er helt enig i. Det er vigtigt, at vi nøje overvejer, hvordan en informationskampagne mest hensigtsmæssigt kan udformes. Da jeg samtidig som nævnt lægger vægt på, at alle relevante parter bidrager, forventer jeg i løbet af kort tid at gå i dialog med rettighedshaverne, internetudbyderne og Forbrugerrådet om, hvordan en sådaninformationskampagne kan udformes.

Der vil i den nærmeste fremtid blive taget stilling til, om der skal følges op på udvalgets anbefaling af en brevmodel. I forhold til udviklingen i Norge, skal jeg henvise til min besvarelse af Kulturudvalgs-spørgsmål 40 af 6. februar 2012. Om udviklingen i Sverige har jeg forstået det således, at der i Sverige ikke har været egentlige politiske drøftelser om at indføre en brevmodel. I relation til de nye påbudsregler, som Forbrugerrådet henviser til, har man i Sverige iværksat en udredning, som skal kortlægge, hvordan reglerne har virket. Det svenske Justitiedepartementet har oplyst, at man ikke har kendskab til foreløbige konklusioner fra udredningen. Jeg skal i øvrigt henvise til min besvarelse af § 20-spørgsmål nr. S 1953 af 8. februar 2012 om undersøgelser af udviklingen i Norge og Sverige.

Uffe Elbæk