Foto: Beatriz Perez Moya

Regeringens ’Vækstplan for de kreative erhverv’ præsenterer stærke initiativer for bekæmpelse af det ulovlige marked

maj 2, 2019 | Analyse, Publikationer

2. maj 2019

Regeringen fremlagde i går sin vækstplan for at styrke de kreative erhverv. En plan der, baseret på seks indsatsområder og 28 konkrete initiativer, viser rigtig gode takter og ikke mindst anerkender, hvor stor en betydning bekæmpelsen af det ulovlige marked har for vækst og potentialer i de kreative brancher.

”Gode vilkår for at håndhæve ophavsrettigheder.” Sådan lyder et af de seks indsatsområder, som regeringen i går præsenterede som et led i at styrke de kreative erhverv. Suppleret med syv konkrete initiativer om blandt andet håndhævelse, oplysning og styrkelse af samarbejder lægger vækstplanen kimen til en vigtig og effektiv indsats mod ophavsretskrænkelser og digital kriminalitet.

I regeringens pressemeddelelse, understreger kulturminister Mette Bock, at det er et essentielt parameter at beskytte ophavsretten, hvis de kreative erhverv skal styrkes:

”Med vækstplanen gøder regeringen jorden for et styrket samarbejde mellem kunstnere og erhvervsliv. Det er der brug for. Og med en buldrende digital økonomi skruer regeringen samtidig op for beskyttelse af og udnyttelse af ophavsrettigheder.”

Et mere effektivt og dynamisk blokeringssystem

Vækstplanen og dens initiativer udspringer af de 21 anbefalinger som Vækstteam for kreative erhverv præsenterede for regeringen i oktober sidste år. Også her var der fokus på bekæmpelsen af det ulovlige marked som en essentiel faktor, hvis vi skal fremme og sikre et velfungerende marked. Et af de helt centrale anbefalinger var, at håndhævelsen af immaterielle rettigheder skulle gøres langt hurtigere og mere effektivt, blandt andet ved at gøre det muligt for myndighederne at blokere for ulovlige hjemmesider.

Dette har regeringen taget til efterretning med et helt centralt initiativ i vækstplanen om at undersøge mulighederne for civilretlig adgang til at blokere for hjemmesider med ulovligt indhold. Et blokeringssystem, der skal nedbringe sagsbehandlingstider og dermed øge effekten af blokeringerne markant.

Blokeringsværktøjet anerkendes i dag, også internationalt, som det mest effektive i kampen mod ulovlige tjenester, men det lider i dag under for lange sagsbehandlingstider. Derfor ser Maria Fredenslund, direktør for RettighedsAlliancen, meget positivt på regeringens initiativ:

”Vi har i Danmark et helt unikt og rigtigt godt samarbejde med teleselskaberne i forhold til at blokere for ulovlige sider. Men fra vi opdager en ulovlig tjeneste, til den er dømt ulovlig ved en domstol og bliver blokeret, går der alt for lang tid. Hvis vi reelt skal gøre det uattraktivt at drive ulovlig forretning på internettet, er det afgørende, at blokeringssystemet bliver langt mere effektivt. Derfor er vi også meget begejstrede for, at regeringen er kommet ud med så konkrete og gode initiativer som blandt andet det her.”

Fokus på præventive indsatser

En anden central del af regeringens initiativer bygger på en anerkendelse af, at det er alt for svært som bruger at navigere sikkert og lovligt på internettet. Det er et stort problem, at man så let bevæger sig ind på ulovlige sider uden at kende konsekvenserne af det. Det fortæller Maria Fredenslund:

”Vi har i dag intet synligt politi til stede på internettet, som det der findes i ‘den virkelige verden’. Vores samfund har i alt for lang tid set til og ikke grebet ind over for ulovlige aktiviteter. Og det er jo netop ikke alene med jura, vi regulerer adfærd. Det er også gennem synlig tilstedeværelse, uddannelse og motivering af sunde normer for adfærd. Med regeringens nye initiativer bevæger vi os mod et langt mere sikkert internet, og dét er meget positivt,” fortæller Maria Fredenslund.

De konkrete initiativer indebærer blandt andet en videreførelse og styrkelse af kampagnen Share With Care samt lang større synlighed af autoriteter på nettet, hvor politiet ikke kun skal håndhæve, men også skal gå præventivt ud og oplyse om, hvad der er lovligt og ulovligt. Et vigtigt skridt i den rigtig retning afslutter Maria Fredenslund:

”Vi tror i den grad på forebyggelse og ved, at ét fokus ikke er nok på vejen mod et lovligt og sikkert internet. Med denne styrkelse af vores håndhævelsesværktøjer og samarbejder kombineret med en stærk præventiv indsats er vi meget optimistiske. Nu glæder vi også bare over det store fokus og de mange gode konkrete tiltag, vi kan arbejde videre med.”

Læs hele rapporten Vækstplan for de kreative erhverv

De syv konkrete initiativer om de håndhævelses- og oplysningsindsatser, som regeringen vil sætte i værk:

Regeringen vil

  • sikre, at IPR-enheden, som en del af dens generelle virke, vil have fokus på efter en konkret politifaglig vurdering at retsforfølge personer, der under skærpende omstændigheder krænker ophavsretsloven – herunder eksempelvis brugere af fildelingstjenester, der systematisk foretager ulovlig deling af ophavsretsbeskyttet materiale. Regeringen vil endvidere i forlængelse heraf gennemføre en undersøgelse af mulige tiltag på området ved at undersøge retstilstanden på området i andre lande.
  • igangsætte en præventiv indsats, blandt andet med deltagelse af myndigheder, som for eksempel SØIK, der har til formål at oplyse den generelle befolkning om, at det er ulovligt at streame og downloade musik, film mv. uden rettighedshavernes samtykke. Oplysningskampagnen varetages som udgangspunkt af private aktører, men relevante myndigheder vil stå som afsender på dele af kampagnen.
  • iværksætte en analyse af mulighederne for at effektivisere den civilretlige adgang til med rettens bistand at blokere hjemmesider med henblik på at reducere tiden, fra en rettighedshaver opdager en hjemmeside med ulovligt indhold, til hjemmesiden blokeres af teleudbyderne ved afgørelse af domstolene. Regeringen vil samtidig undersøge mulighederne for at indføre et system med troværdige meddelere, som kendes fra andre lande, med henblik på at lette domstolenes sagsbehandling i de pågældende sager.
  • nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på at drøfte mulige løsningsmodeller for at effektivisere domstolssystemets sagsbehandling af blokeringer af fuphjemmesider.
  • gøre det nemmere for forbrugerne at skelne mellem lovlige og ulovlige tjenester via Share With Care-platformen.
  • styrke samarbejdet mellem rettighedshaverne og internettets mellemmænd, eksempelvis i regi af Kulturministeriets Dialogforum, for at gøre internettet til en mere lovlig indgang til kreativt materiale.
  • gennem dialog med erhvervet sætte fokus på, hvordan der kan skabes klarhed over de principper, der kan anvendes i forbindelse med tvister om efterligning af digitale interaktive produktioner.